ACTIVITEITEN


TWEEJAARLIJKSE PRIJS EMIEL RAMOUDT

Tweejaarlijks reikt onze vzw een Prijs Emiel Ramoudt uit aan een (Roeselaarse) persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakt of gemaakt heeft voor het algemeen welzijn, in het bijzonder voor de Stad Roeselare, liefst in een van de bedrijvigheden waar Emiel Ramoudt actief in was.

De tot nu toe uitgereikte prijzen werden toegekend :
In 2008 aan de heer Rik De Nolf, afgevaardigde bestuurder van Roularta Media Group;
In 2010 aan de heer Ferdy Callewaert, publicist van heem- en geschiedkundig werk en betrokken in dergelijke verenigingen.
In 2012 aan mevrouw Jennie Vanlerberghe, gewezen hoofdredacteur van De Streekkrant, en thans actief voor Moeders voor de Vrede, waarvan zij de Belgische afdeling oprichtte en specifiek in Istalif, Afghanistan zich inzet ten behoeve van de vrouwenrechten. Zij is auteur van diverse boeken over vrouwenrechten. Mevrouw Vanlerberghe werd in 2013 door de koning geadeld met de titel van barones.
In 2014 aan mevrouw Mariette Himpe-Flamand die zich al 70 jaar inzet voor het Koninklijk Lyrisch Gezelschap Kunst Veredelt



Rik De Nolf
CEO Roularta Media Group
Prijs Emiel Ramoudt 2008


Ferdy Callewaert -
Publicist heemkunde
& geschiedenis
met Machteld Ramoudt,
tijdens uitreiking
Prijs Emiel Ramoudt 2010
Foto : Dirk Lievens
































Jennie Vanlerberghe,
vredesactiviste,
laureate Prijs
Emiel Ramoudt
2012.
Foto Eddy Lepez



Mariette Himpe-Flamand, decennia
lang bezige bij van het Koninklijk
Lyrisch Gezelschap Kunst Veredelt,
laureate Prijs Emiel Ramoudt 2014,
met erevoorzitter Machteld Ramoudt
die haar net de prijs heeft overhandigd.






























UITGAVE NIEUWSBRIEF EER AAN E.R.

Drie maal per jaar ontvangen de leden van Erfgoed Emiel Ramoudt vzw onze
in kleur geïllustreerde nieuwsbrief   'EER aan E.R.' waar rubrieken in
opgenomen zijn met teksten van of gerelateerd aan E.R. Die initialen waren
zijn handelsmerk als hoofdredacteur van De Weekbode, later de Krant van
West-Vlaanderen. Het portret op het titelblad is een werk van Roger Noyez.


































HERUITGAVE VENUSBERG

In augustus 2010 gaven wij, i.s.m. uitgeverij Roularta Books
een nieuwe editie uit van Emiel Ramoudts roman uit 1959
'Venusberg', die deze keer de subtitel 'Leven en overleven in
een Nazi-werkkamp' kreeg. Het is het autobiografische
verhaal van een traumatische periode in Emiels leven.

Het boek kan besteld worden via e-mail













UW GEDICHT IN ONS BOEK

Van september 2010 liep dit initiatief rond poëzie, geschreven door inwoners van Roeselare, en leerlingen die in Roeselare school lopen, én de leraars. Vanaf de leeftijd van 12 jaar mocht iedereen zijn dichterlijke producten inleveren. Op donderdag 22 december 2011 werd de bundel ‘Uw gedicht in ons boek’ onder zeer ruime belangstelling officieel voorgesteld in het stadhuis van Roeselare. Het is een rijke variatie van poëzie, met werk van 12-jarigen tot ervaren 70-ers. Het boek is daarenboven mooi geïllustreerd met etsen van leerlingen van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, en met foto’s van Unitas Fotos in Beveren. Veel van de erin opgenomen dichters toonden zich bijzonder opgetogen. Het project werd tevens ruim belicht in de lokale pers. Een groot succes mag het geheel terecht genoemd worden. Zie ook de fotopagina van deze site. Wij danken hier uitdrukkelijk en hartelijk alle sponsors en voorintekenaars, wiens bijdragen onmisbaar waren voor deze magnifieke realisatie!

Het boek is niet meer beschikbaar


Foto Dirk Lievens, gemeenteraadslid
Ons bestuur met Cultuurschepen Kris Declercq
na de voorstelling





CAUSERIE MOEDERS VOOR VREDE
MOEDERS VOOR VREDE – 22 APRIL 2013

Na de uitreiking op 12 oktober ’12 van de Prijs Emiel Ramoudt aan Mevrouw Jennie Vanlerberghe, gewezen hoofdredacteur van de Streekkrant en activiste voor Moeders voor Vrede, schreef zij ons kort nadien per e-mail een aangrijpend verhaal uit Afghanistan. Dat en haar ijver die ons al bekend was overtuigden ons om samen met haar iets te ondernemen ten voordele van haar ‘Moeders’. Wij konden van de gelegenheid gebruik maken nu drie Afghaanse vrouwelijke gynaecologen samen met hun general manager van Mothers for Peace in België verbleven voor een stage in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

Zo organiseerden wij een causerieavond op maandag 22 april 2013. We kregen dankzij de stad de Conferentiezaal van het stadhuis ter beschikking. Naast de uitnodiging die door Moeders voor Vrede rondgestuurd werd zonden wij onze eigen versie aan onze leden en aan enkele organisaties, vooral vrouwenverenigingen.

De dokters vertelden over hun ervaringen en over de mannenmentaliteit in hun land, vaak echt schokkende verhalen!

Die avond werd aan Jennie Vanlerberghe – t.a.v. Moeders voor Vrede - een cheque overhandigd van 500 euro. De helft daarvan werd afgestaan door de Vzw Levensgeluk (voorzitter Jan Vanderschaeghe). De andere helft betaalde Erfgoed Emiel Ramoudt vzw uit de opbrengst van boekenuitgaven. Ook de aanwezigen konden een bijdrage in speciën deponeren in een urne. Moeders voor Vrede verkocht diverse kleine artisanale voorwerpen, gemaakt door Afghaanse vrouwen. Alles samen bracht de avond voor de humanitaire organisatie toch een behoorlijk bedrag op, waar de vertegenwoordigsters heel blij en dankbaar voor waren.

Hier alle info over het Afghaanse project


V.l.n.r. general manager Razia Arefi, dokter Sima, dokter Olya,
dokter Sweeta en Jennie Vanlerberghe tijdens de causerie



Voorzitter André Debruyne overhandigt aan Jennie Vanlerberghe
een cheque van 500 euro voor het werk van
Moeders voor Vrede in Afghanistan


DIGITALISERING GELUIDSTAPES

Om aan ons hoofddoel, het bewaren van de fysieke nalatenschap van Emiel Ramoudt, te kunnen voldoen, was een van de grootste struikelblokken de grote verzameling geluidstapes: die zijn het delicaatst om te bewaren door hun gevoeligheid aan temperatuurschommelingen. Emiel Ramoudt was medewerker van de BRT, onder andere m.b.t. uitzendingen over parapsychologie. Vandaar dat er eerst contact genomen werd met de VRT, die oprechte interesse had voor dit archief. De VRT toonde zich ook bereid om het digitaliseren van de tapes op zich te nemen. Hier waren echter teveel juridische problemen. Een bestuurslid neemt de taak op zich om de oude tapes te beluisteren om er het bijzonderste eerst uit te disteleren. Dankzij de medewerking en de financiële ondersteuning van Erfgoedcel BIE/TERF zijn eind 2014 een deel van de opnames gedigitaliseerd. Deze moeten wel nog uitgezuiverd worden. Voorts hopen we te kunnen rekenen op nog subsidie voor meer digitalisering. Later pogen we alles on line ter beschikking te stellen van geïnteresseerden.
Goede raad is altijd welkom!


GRAFISCH WERK VAN DE HEER ROGER NOYEZ (1927-2015)


Roger Noyez aan het werk met paintbrush

Emiel houdt hier Roger Noyez een microfoon onder de neus tijdens een ludiek feest;
Roger speelde tijdens dit 'interview' de rol van de toenmalige premier Van den Boeynants
Roger Noyez was destijds zeer goed
bevriend met Emiel Ramoudt.
De gewezen leraar en vakman /
kunstenaar uit Roeselare overleed op
12 januari 2015. Hij was erelid van
onze vzw en tekende voor de eerste
nummers van onze nieuwsbrief een
illustratie. Hij uitte de wens om na
zijn overlijden zijn verzameling eigen
(grafisch) werk aan onze vereniging
na te laten. Zie de aparte pagina
‘ROGER NOYEZ'